Términos de la LOPD

De conformidade ao disposto na  actual normativa de Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle que o responsable de tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento é, cuxa finalidade é poder atender as consultas  e calquera tipo de xestión realizada por este medio de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo por obrigación legal.

Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento. Para iso,  dispón de formularios específicos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade en: INFO@SIFSERVICIOS.COM, o  NOSSOLUCIONS@NOSSOLUCIONS.ES

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: NOSSOLUCIONS@NOSSOLUCIONS.ES