Envellecemento Activo

O obxectivo principal é facer da vellez unha experiencia positiva.

Enténdese por “Envellecemento Activo” o proceso de optimización das oportunidades de saúde, participación e seguridade co fin de mellorar a calidade de vida a medida que as persoas envellecen” (OMS, 2002).

O Envellecemento Activo fomenta procesos de envellecemento social e persoalmente activos.

Esta actividade fai referencia a unha participación continua en todas as dimensións: sociais, económicas, culturais,… e non só á capacidade para estar fisicamente activo. O seu obxectivo radica en ampliar a esperanza de vida saudable e a calidade de vida mentres se envellece.

Esta concepción ha de tomarse en sentido amplo, pois non só implica o coidado da súa propia saúde, senón tamén a inserción participativa na sociedade. As actividades enmarcadas aquí deben fomentar a motivación, priorizando elementos singulares e significativos para cada persoa. Por esta razón, deben formularse en clave participativa, integral, flexible, de calidade, avaliable, sostible e innovadora.

O envellecemento activo é fundamental para tratar de alcanzar a de calidade de vida e significación no ciclo vital, polo que é aplicable a calquera estado de saúde e nivel de autonomía. A Organización Mundial da Saúde sinala que “para fomentar o envellecemento activo, é necesario que os sistemas sanitarios teñan unha perspectiva do ciclo vital completo e oriéntense á promoción da saúde, a prevención de enfermidades e o acceso equitativo tanto a unha atención primaria como a unha asistencia de longa duración de calidade”.

É necesario garantir a protección, dignidade e asistencia no caso de que xa non poidan manterse e protexerse. A seguridade é unha conquista tanto social como individual, algo que compete ás institucións e á persoa. Para lograr isto é necesario un traballo coordinado con medidas desde todos os sectores: sanitario, social, así como desde a educación, o emprego, a economía, etc.

SERVIZOS INTEGRAIS DE FORMACIÓN traballa desde sempre en proxectos que contribúen para unha mellorar a calidade de vida da xente maior, tanto a nivel cognitivo, emocional, de educación permanente e de lecer activo.

As nosas áreas de traballo fundamentalmente son:

  • Adestramento cognitivo.
  • Actividades interxeracionais.
  • Educación emocional.
  • Aprendizaxe permanente.
  • Lecer activo.
  • Voluntariado.
  • O valor da experiencia.
  • Cultura, deporte, viaxes…
  • Celebracións, festas tradicións…