Deportes

Hai algún tempo que aos nenos/ as gustáballes moito saír a xogar cos seus amigos e amigas. Os deportes e xogos eran unha das actividades máis esperadas por eles/ as. Dun tempo para acó, coa crecente popularidade dos dispositivos electrónicos , as redes sociais, videosjuegos… pasaron a un segundo plano

A actividade física e o deporte brindan un caldo de cultivo inigualable para o crecemento persoal e a educación en valores de nenos/ as e adolescentes, sempre que estes sexan tratados desde un punto de vista recreativo e de ocupación sa e activa do tempo libre. Isto quere dicir, que temos que obviar en certa medida o deporte espectáculo que vemos a diario nos medios de comunicación para dar un paso máis, PRACTICAR DEPORTE. Precisamente esa é a idea principal das actividades que organizamos, que os/as participantes móvanse e gocen coa actividade física e saian da crecente tendencia a ser meros espectadores pasivos e televisivos.

Ben entendido e correctamente exposto, o traballo desde a actividade físico-deportiva atende aos principios educativos esenciais de:

  • Educación Integral.
  • Educación en valores

Ademais desa formación integral e do desenvolvemento de valores fundamentais para vivir en sociedade, as actividades físico-deportivas que queremos poñer en práctica van conseguir o mejoramiento psicomotriz dos/as participantes mediante:

  • A adquisición e desenvolvemento de destrezas de carácter xenérico e específico, pero cun marcado acento cara ás deportivas e recreativas.
  • O desenvolvemento de habilidades cooperativas a través do xogo e dos deportes, convertendo a actividade motriz lúdica nunha oportunidade para a colaboración entre iguais.
  • A práctica deportiva vai constituír un feito educativo, o deporte ha de ter un carácter aberto, sen que a participación supedítese a características de sexo, niveis de habilidade ou outros criterios de discriminación e debe realizarse con fins educativos, centrados na mellora das capacidades motrices e doutra natureza, e non coa finalidade de obter resultados na actividade competitiva.
  • Os elementos de saúde física, hábitos de exercicio físico e de práctica deportiva como medio de inserción social e ao emprego construtivo do lecer.

A nivel xenérico, os nosos proxectos deportivos pretenden cumprir cun OBXECTIVO fundamental.

Fomentar a práctica deportiva en grupo poboacional onde o sedentarismo vai en aumento nos últimos anos, tratando de conseguir que dita práctica asóciese aos valores máis favorables que conleva a actividade física e o deporte como son: a convivencia, a tolerancia, o desenvolvemento óptimo da saúde, o compañeirismo…